เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ReaderRead

#include <io_ops.h>

ส่งคืนระเบียนถัดไป (คีย์คู่ค่า) ที่สร้างโดย Reader

สรุป

จะยกเลิกการจัดคิวจากคิวอินพุตหากจำเป็น (เช่นเมื่อ Reader จำเป็นต้องเริ่มอ่านจากไฟล์ใหม่เนื่องจากเสร็จสิ้นกับไฟล์ก่อนหน้า)

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader
  • Queue_handle: จัดการกับคิวด้วยไอเท็มงานสตริง

ผลตอบแทน:

  • คีย์ Output : สเกลาร์
  • ค่า Output : สเกลาร์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

key
operation
value

คุณลักษณะสาธารณะ

สำคัญ

::tensorflow::Output key

การดำเนินการ

Operation operation

มูลค่า

::tensorflow::Output value

หน้าที่สาธารณะ

ReaderRead

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)