dòng chảy :: hoạt động :: ReaderReset

#include <io_ops.h>

Khôi phục Reader về trạng thái sạch ban đầu.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ReaderReset

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const