เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

คืนค่า เครื่องอ่านเป็นสถานะที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

สรุป

การกู้คืน Readers บางส่วนอาจไม่รองรับ จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด Unimplemented ได้

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader
  • state: ผลลัพธ์ของ ReaderSerializeState ของ Reader ที่มีประเภทตรงกับ reader_handle

ผลตอบแทน:

  • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const