เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

สร้างเทนเซอร์สตริงที่เข้ารหัสสถานะของ Reader

สรุป

Readers บางตัวไม่รองรับการทำให้เป็นอนุกรม ดังนั้นสิ่งนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด Unimplemented ได้

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader

ผลตอบแทน:

  • Output : สเตทเทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
state

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

สถานะ

::tensorflow::Output state

งานสาธารณะ

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const