เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RefSwitch

#include <control_flow_ops.h>

ไปข้างหน้าได้รับเตะเมตริกซ์ data กับพอร์ตการส่งออกที่กำหนดโดย pred

สรุป

หาก pred เป็นจริง data การป้อนข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยัง output_true มิฉะนั้นข้อมูลจะไปที่ output_false

ดูเพิ่มเติมที่ Switch และ Merge

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ข้อมูล: เทนเซอร์อ้างอิงที่จะส่งต่อไปยังเอาต์พุตที่เหมาะสม
  • pred: สเกลาร์ที่ระบุพอร์ตเอาต์พุตที่จะรับข้อมูล

ผลตอบแทน:

  • Output output_false: หาก pred เป็นเท็จข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้
  • Output output_true: หาก pred เป็นจริงข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

RefSwitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_false
output_true

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

output_false

::tensorflow::Output output_false

output_true

::tensorflow::Output output_true

หน้าที่สาธารณะ

RefSwitch

 RefSwitch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)