เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เรลู6

#include <nn_ops.h>

คำนวณเส้นตรงที่แก้ไข 6: min(max(features, 0), 6)

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์การเปิดใช้งาน

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Relu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

คุณลักษณะสาธารณะ

activations
operation

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การเปิดใช้งาน

::tensorflow::Output activations

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

เรลู6

 Relu6(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const