เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: รีลู

#include <nn_ops.h>

คำนวณเชิงเส้นที่แก้ไขแล้ว: max(features, 0)

สรุป

ดู: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks) ตัวอย่างการใช้งาน: tf.nn.relu ([- 2., 0. , -0., 3.]). numpy () array ([ 0. , 0. , -0., 3. ], dtype = float32)

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : การเปิดใช้งานเทนเซอร์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Relu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

คุณลักษณะสาธารณะ

activations
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การเปิดใช้งาน

::tensorflow::Output activations

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

รีลู

 Relu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const