เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAdagradDA

#include <training_ops.h>

อัปเดต '* var' ตามแบบแผน adagrad ใกล้เคียง

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • gradient_accumulator: ควรมาจากตัวแปร ()
 • gradient_squared_accumulator: ควรมาจากตัวแปร ()
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเกลา.
 • l1: การทำให้เป็นมาตรฐาน L1 ต้องเกลา.
 • l2: การทำให้เป็นมาตรฐาน L2 ต้องเกลา.
 • global_step: หมายเลขขั้นตอนการฝึกอบรม ต้องเกลา.

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็นจริงการอัปเดตตัวแปรและการสะสมจะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step)
ResourceApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step, const ResourceApplyAdagradDA::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagradDA :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceApplyAdagradDA

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ResourceApplyAdagradDA

 ResourceApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step
)

ResourceApplyAdagradDA

 ResourceApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step,
 const ResourceApplyAdagradDA::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)