เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ResourceApplyAdamWithAmsgrad

#include <training_ops.h>

อัปเดต '*var' ตามอัลกอริทึมของ Adam

สรุป

$${lr}_t := {learning_rate} * {1 - ^t} / (1 - ^t)$$
$$m_t := * m_{t-1} + (1 - ) * g$$
$$v_t := * v_{t-1} + (1 - ) * g * g$$
$${v}_t := max{ {v}_{t-1}, v_t}$$
$${variable} := {variable} - {lr}_t * m_t / ({ {v}_t} + )$$

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • m: ควรมาจากตัวแปร ()
 • v: ควรมาจากตัวแปร ()
 • vhat: ควรมาจากตัวแปร ()
 • beta1_power: ต้องเป็นสเกลาร์
 • beta2_power: ต้องเป็นสเกลาร์
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเป็นสเกลาร์
 • beta1: ปัจจัยโมเมนตัม ต้องเป็นสเกลาร์
 • beta2: ปัจจัยโมเมนตัม ต้องเป็นสเกลาร์
 • เอปไซลอน: ระยะสัน ต้องเป็นสเกลาร์
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การอัปเดตเทนเซอร์ var, m และ v จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyAdamWithAmsgrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input vhat, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdamWithAmsgrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input vhat, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdamWithAmsgrad::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAdamWithAmsgrad :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์เผื่อเลือกสำหรับ ResourceApplyAdamWithAmsgrad

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ResourceApplyAdamWithAmsgrad

 ResourceApplyAdamWithAmsgrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input vhat,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdamWithAmsgrad

 ResourceApplyAdamWithAmsgrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input vhat,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdamWithAmsgrad::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)