เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ResourceApplyGradientDescent

#include <training_ops.h>

อัปเดต '*var' โดยลบ 'alpha' * 'delta' ออกจากมัน

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • อัลฟา: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเป็นสเกลาร์
 • เดลต้า: การเปลี่ยนแปลง

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การลบจะถูกป้องกันด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input delta)
ResourceApplyGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input delta, const ResourceApplyGradientDescent::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyGradientDescent :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceApplyGradientDescent

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ResourceApplyGradientDescent

 ResourceApplyGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input delta
)

ResourceApplyGradientDescent

 ResourceApplyGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input delta,
 const ResourceApplyGradientDescent::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)