เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ResourceApplyRMSProp

#include <training_ops.h>

อัปเดต '*var' ตามอัลกอริทึม RMSProp

สรุป

โปรดทราบว่าในการใช้อัลกอริธึมนี้อย่างหนาแน่น ms และ mom จะอัปเดตแม้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นศูนย์ แต่ในการใช้งานแบบเบาบางนี้ ms และ mom จะไม่อัปเดตในการวนซ้ำในระหว่างที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นศูนย์

Mean_square = การสลาย * Mean_Square + (1-การสลายตัว) * การไล่ระดับสี ** 2 Delta = Learning_rate * การไล่ระดับสี / sqrt (mean_square + epsilon)

ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad mom <- โมเมนตัม * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon) var <- var - mom

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • ms: ควรมาจากตัวแปร ()
 • แม่: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเป็นสเกลาร์
 • rho: อัตราการสลายตัว ต้องเป็นสเกลาร์
 • เอปไซลอน: ระยะสัน ต้องเป็นสเกลาร์
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การอัปเดต var, ms และ mom tensors ได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyRMSProp::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyRMSProp :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์เผื่อเลือกสำหรับ ResourceApplyRMSProp

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ResourceApplyRMSProp

 ResourceApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyRMSProp

 ResourceApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)