เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: กลม

#include <math_ops.h>

ปัดเศษค่าของเมตริกซ์ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดตามองค์ประกอบ

สรุป

ปัดเศษเป็นครึ่งคู่ เรียกอีกอย่างว่าการปัดเศษของนายธนาคาร หากคุณต้องการปัดเศษตามโหมดการปัดเศษของระบบปัจจุบันให้ใช้ std::cint

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

กลม

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const