เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ส่วนขั้นต่ำ

#include <math_ops.h>

คำนวณค่าต่ำสุดตามส่วนของเทนเซอร์

สรุป

อ่าน ส่วนเกี่ยวกับการแบ่งส่วน เพื่อดูคำอธิบายของส่วนต่างๆ

คำนวณเทนเซอร์โดยที่ \(output_i = (data_j)\) โดยที่ min มากกว่า j ดังกล่าวว่า segment_ids[j] == i

หากค่า min ว่างเปล่าสำหรับ ID เซ็กเมนต์ที่กำหนด i output[i] = 0

ตัวอย่างเช่น:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_min(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[1, 2, 2, 1],
#      [5, 6, 7, 8]]

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • Segment_ids: เทนเซอร์ 1 มิติที่มีขนาดเท่ากับขนาดของมิติแรกของ data ควรเรียงลำดับค่าและสามารถทำซ้ำได้

ผลตอบแทน:

  • Output : มีรูปร่างเหมือนกับข้อมูล ยกเว้นมิติ 0 ซึ่งมีขนาด k คือจำนวนเซ็กเมนต์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SegmentMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ส่วนขั้นต่ำ

 SegmentMin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const