เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SerializeTensor

#include <parsing_ops.h>

แปลง Tensor เป็นโปรโต TensorProto แบบอนุกรม

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : โปรโต TensorProto แบบอนุกรมของเทนเซอร์อินพุต

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
serialized

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ต่อเนื่อง

::tensorflow::Output serialized

หน้าที่สาธารณะ

SerializeTensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const