เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ทำให้เป็นอนุกรมเทนเซอร์

#include <parsing_ops.h>

แปลง Tensor ให้เป็นโปรโต TensorProto ที่ต่อเนื่องกัน

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : โปรโต TensorProto ที่ต่อเนื่องกันของเทนเซอร์อินพุต

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
serialized

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ต่อเนื่องกัน

::tensorflow::Output serialized

งานสาธารณะ

ทำให้เป็นอนุกรมเทนเซอร์

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const