เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ShardedFilename

#include <io_ops.h>

สร้างชื่อไฟล์ที่แบ่งส่วน

สรุป

ชื่อไฟล์มีรูปแบบ printf เป็น

s-%05d-of-%05d, ชื่อฐาน, ชาร์ด, num_shards

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : ชื่อไฟล์เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ShardedFilename (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input shard, :: tensorflow::Input num_shards)

คุณลักษณะสาธารณะ

filename
operation

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

ชื่อไฟล์

::tensorflow::Output filename

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ShardedFilename

 ShardedFilename(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input shard,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const