เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

คำนวณต้นทุนเอนโทรปีข้าม softmax และการไล่ระดับสีเพื่อเผยแพร่กลับ

สรุป

อินพุตคือบันทึก ไม่ใช่ความน่าจะเป็น

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • คุณสมบัติ: เมทริกซ์ชุดขนาด x num_classes
  • ป้ายกำกับ: เมทริกซ์ขนาดชุด x num_classes ผู้เรียกต้องแน่ใจว่าป้ายกำกับแต่ละชุดแสดงถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ถูกต้อง

ผลตอบแทน:

  • การสูญเสีย Output : ตามตัวอย่างการสูญเสีย (เวกเตอร์ขนาดแบทช์)
  • backprop Output : การไล่ระดับสีแบบแบ็คโพรเพน (batch_size x num_classes matrix)

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

คุณลักษณะสาธารณะ

backprop
loss
operation

คุณลักษณะสาธารณะ

ฉากหลัง

::tensorflow::Output backprop

การสูญเสีย

::tensorflow::Output loss

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

SoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)