เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SparseDenseCwiseAdd

#include <sparse_ops.h>

เพิ่ม SparseTensor และ Tensor แบบ หนาแน่นโดยใช้กฎพิเศษเหล่านี้:

สรุป

(1) กระจายด้านหนาแน่นให้มีรูปร่างเหมือนด้านเบาบางถ้ามีสิทธิ์ (2) จากนั้นเฉพาะค่าหนาแน่นที่ชี้โดยดัชนีของ SparseTensor เท่านั้นที่เข้าร่วมในการเพิ่ม cwise

ตามกฎเหล่านี้ผลลัพธ์คือ SparseTensor เชิงตรรกะที่มีดัชนีและรูปร่างเหมือนกันทุกประการ แต่อาจมีค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ต่างกัน ผลลัพธ์ของ Op นี้คือค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ที่เป็นผลลัพธ์

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • sp_indices: 2-D เมทริกซ์ N x R มีดัชนีของค่าที่ไม่ว่างเปล่าใน SparseTensor ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในลำดับมาตรฐาน
 • sp_values: 1-D N ค่าไม่ว่างเปล่าที่สอดคล้องกับ sp_indices
 • sp_shape: 1-D รูปร่างของ SparseTensor อินพุต
 • หนาแน่น: R -D ตัวถูกดำเนินการ Tensor หนาแน่น

ผลตอบแทน:

 • Output : 1-D. ค่า N ที่ดำเนินการ

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

SparseDenseCwiseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

SparseDenseCwiseAdd

 SparseDenseCwiseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const