เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เบาบางSlice

#include <sparse_ops.h>

แบ่ง SparseTensor ตาม start และ size

สรุป

ตัวอย่างเช่น หากอินพุตเป็น

input_tensor = shape = [2, 7]
[  a  d e ]
[b c     ]

กราฟิกเทนเซอร์เอาท์พุตคือ:

sparse_slice([0, 0], [2, 4]) = shape = [2, 4]
[  a ]
[b c  ]

sparse_slice([0, 4], [2, 3]) = shape = [2, 3]
[ d e ]
[   ]

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ดัชนี: เทนเซอร์ 2 มิติแสดงถึงดัชนีของเทนเซอร์แบบเบาบาง
 • ค่า: เทนเซอร์ 1-D แทนค่าของเทนเซอร์แบบกระจาย
 • รูปร่าง: 1-D เทนเซอร์แสดงถึงรูปร่างของเทนเซอร์แบบกระจัดกระจาย
 • เริ่มต้น: 1-D เทนเซอร์แสดงถึงจุดเริ่มต้นของชิ้น
 • ขนาด: 1-D. เทนเซอร์แสดงถึงขนาดของชิ้น ดัชนีเอาท์พุต: รายการเทนเซอร์ 1-D แสดงถึงดัชนีของเทนเซอร์กระจัดกระจายเอาท์พุต

ผลตอบแทน:

 • Output เอาท์พุต_ดัชนี
 • Output output_values: รายการเทนเซอร์ 1-D แสดงถึงค่าของเทนเซอร์กระจัดกระจายเอาท์พุท
 • Output พุท output_shape: รายการเทนเซอร์ 1-D แสดงถึงรูปร่างของเทนเซอร์กระจัดกระจายเอาท์พุท

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SparseSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input size)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_indices
output_shape
output_values

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท_ดัชนี

::tensorflow::Output output_indices

เอาท์พุท_รูปร่าง

::tensorflow::Output output_shape

เอาท์พุท_ค่า

::tensorflow::Output output_values

งานสาธารณะ

เบาบางSlice

 SparseSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input start,
 ::tensorflow::Input size
)