เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: สเตจเคลียร์

#include <data_flow_ops.h>

Op จะลบองค์ประกอบทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่อยู่ด้านล่าง

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const StageClear::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: StageClear :: Attrs

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเสริมสำหรับ StageClear

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

สเตจเคลียร์

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

สเตจเคลียร์

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const StageClear::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
  int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
  StringPiece x
)

หน่วยความจำจำกัด

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)