เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ทานห์

#include <math_ops.h>

คำนวณแทนเจนต์ไฮเพอร์โบลิกขององค์ประกอบ x

สรุป

เมื่อพิจารณาอินพุตเทนเซอร์ ฟังก์ชันนี้จะคำนวณแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกของทุกๆ องค์ประกอบในเทนเซอร์ ช่วง อินพุต คือ [-inf, inf] และช่วงเอาต์พุตคือ [-1,1]

  x = tf.constant([-float("inf"), -5, -0.5, 1, 1.2, 2, 3, float("inf")])
  tf.math.tanh(x) ==> [-1. -0.99990916 -0.46211717 0.7615942 0.8336547 0.9640276 0.9950547 1.]
  

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Tanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

ทานห์

 Tanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const