เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เทนเซอร์อาร์เรย์แยก

#include <data_flow_ops.h>

แยกข้อมูลจากค่าอินพุตออกเป็นองค์ประกอบ TensorArray

สรุป

สมมติว่าความ lengths ต้องใช้กับค่า

(n0, n1, ..., n(T-1))

and that `value` has shape

(n0 + n1 + ... + n(T-1) x d0 x d1 x ...)```,

this splits values into a TensorArray with T tensors.

TensorArray index t will be the subtensor of values with starting position

```(n0 + n1 + ... + n(t-1), 0, 0, ...)

and having size

nt x d0 x d1 x ...```

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • handle: The handle to a TensorArray.
 • value: The concatenated tensor to write to the TensorArray.
 • lengths: The vector of lengths, how to split the rows of value into the TensorArray.
 • flow_in: A float scalar that enforces proper chaining of operations.

Returns:

 • Output: A float scalar that enforces proper chaining of operations.

Constructors and Destructors

TensorArraySplit(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input handle, ::tensorflow::Input value, ::tensorflow::Input lengths, ::tensorflow::Input flow_in)

Public attributes

flow_out
operation

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

เทนเซอร์อาร์เรย์แยก

 TensorArraySplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input lengths,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const