เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorSummaryV2

#include <logging_ops.h>

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมข้อมูลเทนเซอร์และข้อมูลต่อปลั๊กอิน

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • แท็ก: สตริงที่แนบมากับข้อมูลสรุปนี้ ใช้สำหรับองค์กรใน TensorBoard
  • เทนเซอร์: เทนเซอร์เพื่อทำให้เป็นอนุกรม
  • serialized_summary_metadata: Proto ข้อมูลสรุปแบบอนุกรม มีข้อมูลปลั๊กอิน

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์สรุป

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
summary

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

สรุป

::tensorflow::Output summary

หน้าที่สาธารณะ

TensorSummaryV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const