เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ไม่เรียงลำดับSegmentMax

#include <math_ops.h>

คำนวณค่าสูงสุดตามส่วนของเทนเซอร์

สรุป

อ่าน ส่วนเกี่ยวกับการแบ่งส่วน เพื่อดูคำอธิบายของส่วนต่างๆ

โอเปอเรเตอร์นี้คล้ายกับโอเปอเรเตอร์ผลรวมของเซ็กเมนต์ที่ไม่ได้เรียงลำดับที่พบ (ที่นี่) แทนที่จะคำนวณผลรวมของส่วนต่างๆ จะคำนวณค่าสูงสุดดังนี้:

\(output_i = {j...} data[j...]\) โดยที่ max อยู่เหนือ tuples j... เช่นว่า segment_ids[j...] == i

หากค่าสูงสุดว่างเปล่าสำหรับ ID เซ็กเมนต์ที่กำหนด i เอาต์พุตจะแสดงค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับประเภทตัวเลขที่ output[i] = numeric_limits ::lowest() output[i] = numeric_limits ::lowest() .

หากรหัสกลุ่มที่กำหนด i เป็นค่าลบ ค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกละทิ้ง และจะไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์

ตัวอย่างเช่น:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_max(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 3, 3, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • Segment_ids: เทนเซอร์ที่มีรูปร่างนำหน้า data.shape

ผลตอบแทน:

 • Output : มีรูปร่างเหมือนกับข้อมูล ยกเว้นมิติ segment_ids.rank แรก ซึ่งถูกแทนที่ด้วยมิติเดียวซึ่งมีขนาด num_segments

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

UnsortedSegmentMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ไม่เรียงลำดับSegmentMax

 UnsortedSegmentMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const