เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ผลรวมเซ็กเมนต์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ

#include <math_ops.h>

คำนวณผลรวมตามส่วนของเทนเซอร์

สรุป

อ่าน ส่วนเกี่ยวกับการแบ่งส่วน เพื่อดูคำอธิบายของส่วนต่างๆ

คำนวณเทนเซอร์โดยที่ \(output[i] = {j...} data[j...]\) โดยที่ผลรวมมากกว่าสิ่งอันดับ j... เช่นว่า segment_ids[j...] == i ไม่เหมือนกับ SegmentSum ตรงที่ไม่จำเป็นต้องจัดเรียง segment_ids และไม่จำเป็นต้องครอบคลุมค่าทั้งหมดในช่วงค่าที่ถูกต้องทั้งหมด

หากผลรวมว่างเปล่าสำหรับ ID เซ็กเมนต์ที่กำหนด i output[i] = 0 หากรหัสกลุ่มที่กำหนด i เป็นค่าลบ ค่าจะถูกละทิ้งและจะไม่ถูกบวกเข้ากับผลรวมของกลุ่ม

num_segments ควรเท่ากับจำนวนรหัสส่วนที่แตกต่างกัน

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5, 5, 5, 5],
#    [5, 6, 7, 8]]

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • Segment_ids: เทนเซอร์ที่มีรูปร่างนำหน้า data.shape

ผลตอบแทน:

 • Output : มีรูปร่างเหมือนกับข้อมูล ยกเว้นมิติ segment_ids.rank แรก ซึ่งถูกแทนที่ด้วยมิติเดียวซึ่งมีขนาด num_segments

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

UnsortedSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ผลรวมเซ็กเมนต์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ

 UnsortedSegmentSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const