เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ที่ไหน 3

#include <math_ops.h>

เลือกองค์ประกอบจาก x หรือ y ขึ้นอยู่กับ condition

สรุป

ตัวเทนเซอร์ x และ y ต้องมีรูปร่างเหมือนกันทั้งหมดและเอาต์พุตจะมีรูปร่างนั้นด้วย

เทนเซอร์ condition ต้องเป็นสเกลาร์ถ้า x และ y เป็นสเกลาร์ ถ้า x และ y เป็นเวกเตอร์หรืออันดับที่สูงกว่า condition จะต้องเป็นสเกลาร์เวกเตอร์ที่มีขนาดตรงกับมิติแรกของ x หรือต้องมีรูปร่างเหมือนกับ x

เทนเซอร์ condition ทำหน้าที่เป็นมาสก์ที่เลือกโดยยึดตามค่าของแต่ละองค์ประกอบว่าองค์ประกอบ / แถวที่เกี่ยวข้องในเอาต์พุตควรนำมาจาก x (ถ้าเป็นจริง) หรือ y (ถ้าเป็นเท็จ)

ถ้า condition เป็นเวกเตอร์และ x และ y เป็นเมทริกซ์อันดับที่สูงกว่าก็จะเลือกว่าจะคัดลอกแถว (มิติภายนอก) จาก x และ y หาก condition มีรูปร่างเหมือนกันกับ x และ y จะเลือกองค์ประกอบที่จะคัดลอกจาก x และ y

ตัวอย่างเช่น:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

ที่ไหน 3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const