dòng chảy :: hoạt động :: WriteFile

#include <io_ops.h>

Ghi nội dung vào tệp tại tên tệp đầu vào.

Tóm lược

Tạo tệp và đệ quy

tạo thư mục nếu không tồn tại.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tên tệp: vô hướng. Tên của tệp mà chúng tôi viết nội dung.
  • nội dung: vô hướng. Nội dung được ghi vào tệp đầu ra.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

WriteFile

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const