เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เอ็กซ์ดิวี

#include <math_ops.h>

ส่งคืนค่า 0 ถ้า x == 0 และ x / y มิฉะนั้น จะส่งกลับตามองค์ประกอบ

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Xdivy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

เอ็กซ์ดิวี

 Xdivy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const