เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ซีตา

#include <math_ops.h>

คำนวณฟังก์ชัน Hurwitz zeta \((x, q)\)

สรุป

ฟังก์ชัน Hurwitz zeta ถูกกำหนดให้เป็น:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

ซีตา

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const