เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ซีต้า

#include <math_ops.h>

คำนวณฟังก์ชันซีต้าของ Hurwitz \((x, q)\)

สรุป

ฟังก์ชันซีตาของ Hurwitz ถูกกำหนดเป็น:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

ซีต้า

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const