เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: AssignSub:: คุณสมบัติ

#include <state_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ AssignSub

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_ = false
bool

งานสาธารณะ

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ถ้าเป็นจริง การลบจะถูกป้องกันด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_

bool tensorflow::ops::AssignSub::Attrs::use_locking_ = false

งานสาธารณะ

ใช้ล็อค

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AssignSub::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

ถ้าเป็นจริง การลบจะถูกป้องกันด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ