dòng chảy căng:: ôi:: Conv2DBackpropFilter:: Attr

#include <nn_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Conv2DBackpropFilter .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >
explicit_paddings_ = {}
gtl::ArraySlice< int >
use_cudnn_on_gpu_ = true
bool

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tenxơ 1-D có chiều dài 4.
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu padding"EXPLICIT" , thì danh sách số lượng phần đệm rõ ràng.
UseCudnnOnGpu (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là đúng.

Thuộc tính công khai

dữ liệu_format_

StringPiece tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::data_format_ = "NHWC"

sự giãn nở_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

rõ ràng_paddings_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::explicit_paddings_ = {}

use_cudnn_on_gpu_

bool tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::use_cudnn_on_gpu_ = true

Chức năng công cộng

Định dạng dữ liệu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Với định dạng mặc định "NHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Mặc định là "NHWC"

Sự giãn nở

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Tenxơ 1-D có chiều dài 4.

Hệ số giãn nở cho từng chiều của input . Nếu được đặt thành k > 1, sẽ có k-1 ô bị bỏ qua giữa mỗi phần tử bộ lọc trên thứ nguyên đó. Thứ tự thứ nguyên được xác định bởi giá trị của data_format , xem chi tiết ở trên. Độ giãn nở của kích thước lô và độ sâu phải bằng 1.

Mặc định là [1, 1, 1, 1]

Đệm rõ ràng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::ExplicitPaddings(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Nếu padding"EXPLICIT" , thì danh sách số lượng phần đệm rõ ràng.

Đối với thứ nguyên thứ i, lượng khoảng đệm được chèn trước và sau thứ nguyên lần lượt là explicit_paddings[2 * i]explicit_paddings[2 * i + 1] . Nếu padding không phải là "EXPLICIT" thì explicit_paddings phải trống.

Mặc định là []

Sử dụngCudnnOnGpu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::UseCudnnOnGpu(
  bool x
)

Mặc định là đúng.