เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: CropAndResizeGradImage:: คุณสมบัติ

#include <image_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ CropAndResizeGradImage

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

method_ = "bilinear"
StringPiece

งานสาธารณะ

Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
สตริงที่ระบุวิธีการแก้ไข

คุณลักษณะสาธารณะ

วิธี_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResizeGradImage::Attrs::method_ = "bilinear"

งานสาธารณะ

วิธี

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResizeGradImage::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

สตริงที่ระบุวิธีการแก้ไข

ขณะนี้รองรับเฉพาะ 'bilinear' เท่านั้น

ค่าเริ่มต้นเป็น "bilinear"