เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสบีบอัด:: คุณสมบัติ

#include <parsing_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ DecodeCompressed

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

compression_type_ = ""
StringPiece

งานสาธารณะ

CompressionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
สเกลาร์ที่มี (i) สตริงว่าง (ไม่มีการบีบอัด), (ii) "ZLIB" หรือ (iii) "GZIP"

คุณลักษณะสาธารณะ

การบีบอัด_ประเภท_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeCompressed::Attrs::compression_type_ = ""

งานสาธารณะ

ประเภทการบีบอัด

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCompressed::Attrs::CompressionType(
  StringPiece x
)

สเกลาร์ที่มี (i) สตริงว่าง (ไม่มีการบีบอัด), (ii) "ZLIB" หรือ (iii) "GZIP"

ค่าเริ่มต้นเป็น ""