เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสดิบ:: Attrs

#include <parsing_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ DecodeRaw

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

little_endian_ = true
bool

งานสาธารณะ

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
bytes อินพุตจะอยู่ในลำดับจุดสิ้นสุดหรือไม่

คุณลักษณะสาธารณะ

little_endian_

bool tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::little_endian_ = true

งานสาธารณะ

LittleEndian

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

bytes อินพุตจะอยู่ในลำดับจุดสิ้นสุดหรือไม่

ละเว้นค่า out_type ที่เก็บไว้ในไบต์เดียวเช่น uint8

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง