dòng chảy căng:: ôi:: Chỉnh sửa Khoảng cách:: Attr

#include <array_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EditDistance .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

normalize_ = true
bool

Chức năng công cộng

Normalize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
boolean (nếu đúng, khoảng cách chỉnh sửa được chuẩn hóa theo độ dài của sự thật).

Thuộc tính công khai

bình thường hóa_

bool tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::normalize_ = true

Chức năng công cộng

Bình thường hóa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::Normalize(
  bool x
)

boolean (nếu đúng, khoảng cách chỉnh sửa được chuẩn hóa theo độ dài của sự thật).

Đầu ra là:

Mặc định là đúng