dòng chảy :: hoạt động :: EditDistance

#include <array_ops.h>

Tính khoảng cách chỉnh sửa Levenshtein (có thể chuẩn hóa).

Tóm lược

Các đầu vào là các chuỗi có độ dài thay đổi được cung cấp bởi SparseTensors (chỉ số giả thuyết, giá trị giả thuyết, loại hình giả thuyết) và (chỉ số sự thật, giá trị sự thật, loại hình chân thực).

Các đầu vào là:

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • Giả thuyết_indices: Các chỉ số của danh sách giả thuyết SparseTensor. Đây là ma trận N x R int64.
 • Giả thuyết_values: Các giá trị của danh sách giả thuyết SparseTensor. Đây là một vectơ độ dài N.
 • Theory_shape: Hình dạng của danh sách giả thuyết SparseTensor. Đây là một vectơ độ dài R.
 • truth_indices: Các chỉ số của danh sách sự thật SparseTensor. Đây là ma trận M x R int64.
 • true_values: Các giá trị của danh sách sự thật SparseTensor. Đây là một vectơ độ dài M.
 • true_shape: chỉ số sự thật, vectơ.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • normalize: boolean (nếu đúng, khoảng cách chỉnh sửa được chuẩn hóa theo độ dài của sự thật).

Đầu ra là:

Lợi nhuận:

 • Output : Một tenxơ nổi dày đặc có hạng R - 1.

Đối với đầu vào ví dụ:

// hypothesis represents a 2x1 matrix with variable-length values:
//  (0,0) = ["a"]
//  (1,0) = ["b"]
hypothesis_indices = [[0, 0, 0],
           [1, 0, 0]]
hypothesis_values = ["a", "b"]
hypothesis_shape = [2, 1, 1]

// truth represents a 2x2 matrix with variable-length values:
//  (0,0) = []
//  (0,1) = ["a"]
//  (1,0) = ["b", "c"]
//  (1,1) = ["a"]
truth_indices = [[0, 1, 0],
         [1, 0, 0],
         [1, 0, 1],
         [1, 1, 0]]
truth_values = ["a", "b", "c", "a"]
truth_shape = [2, 2, 2]
normalize = true

Đầu ra sẽ là:

// output is a 2x2 matrix with edit distances normalized by truth lengths.
output = [[inf, 1.0], // (0,0): no truth, (0,1): no hypothesis
     [0.5, 1.0]] // (1,0): addition, (1,1): no hypothesis 

Người xây dựng và Người phá hủy

EditDistance (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input hypothesis_indices, :: tensorflow::Input hypothesis_values, :: tensorflow::Input hypothesis_shape, :: tensorflow::Input truth_indices, :: tensorflow::Input truth_values, :: tensorflow::Input truth_shape)
EditDistance (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input hypothesis_indices, :: tensorflow::Input hypothesis_values, :: tensorflow::Input hypothesis_shape, :: tensorflow::Input truth_indices, :: tensorflow::Input truth_values, :: tensorflow::Input truth_shape, const EditDistance::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

Normalize (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: EditDistance :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EditDistance .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

EditDistance

 EditDistance(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input hypothesis_indices,
 ::tensorflow::Input hypothesis_values,
 ::tensorflow::Input hypothesis_shape,
 ::tensorflow::Input truth_indices,
 ::tensorflow::Input truth_values,
 ::tensorflow::Input truth_shape
)

EditDistance

 EditDistance(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input hypothesis_indices,
 ::tensorflow::Input hypothesis_values,
 ::tensorflow::Input hypothesis_shape,
 ::tensorflow::Input truth_indices,
 ::tensorflow::Input truth_values,
 ::tensorflow::Input truth_shape,
 const EditDistance::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

Bình thường hóa

Attrs Normalize(
 bool x
)