เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ว่างเปล่า:: คุณสมบัติ

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ Empty

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

init_ = false
bool

งานสาธารณะ

Init (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็น True ให้เตรียมใช้งานเทนเซอร์ที่ส่งคืนด้วยค่าเริ่มต้นเป็น dtype

คุณลักษณะสาธารณะ

ในนั้น_

bool tensorflow::ops::Empty::Attrs::init_ = false

งานสาธารณะ

ในนั้น

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Empty::Attrs::Init(
  bool x
)

หากเป็น True ให้เตรียมใช้งานเทนเซอร์ที่ส่งคืนด้วยค่าเริ่มต้นเป็น dtype

มิฉะนั้น การนำไปปฏิบัตินั้นฟรีที่จะไม่เริ่มต้นเนื้อหาของเทนเซอร์

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ