dòng chảy căng:: ôi:: RegexThay thế:: Attr

#include <string_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RegexReplace .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

replace_global_ = true
bool

Chức năng công cộng

ReplaceGlobal (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, sự thay thế là toàn cục (nghĩa là tất cả các kết quả khớp của pattern chính quy mẫu trong mỗi chuỗi đầu vào đều được viết lại), nếu không thì việc thay thế rewrite chỉ được thực hiện cho kết quả pattern đầu tiên.

Thuộc tính công khai

thay thế_global_

bool tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::replace_global_ = true

Chức năng công cộng

Thay thế toàn cầu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::ReplaceGlobal(
  bool x
)

Nếu Đúng, sự thay thế là toàn cục (nghĩa là tất cả các kết quả khớp của pattern chính quy mẫu trong mỗi chuỗi đầu vào đều được viết lại), nếu không thì việc thay thế rewrite chỉ được thực hiện cho kết quả pattern đầu tiên.

Mặc định là đúng