Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: RegexReplace :: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RegexReplace .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

replace_global_ = true
bool

Chức năng công cộng

ReplaceGlobal (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, sự thay thế là toàn cục (nghĩa là tất cả các kết quả phù hợp của biểu thức chính quy pattern trong mỗi chuỗi đầu vào đều được viết lại), nếu không thì việc thay thế rewrite chỉ được thực hiện cho kết quả khớp pattern đầu tiên.

Thuộc tính công khai

Replace_global_

bool tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::replace_global_ = true

Chức năng công cộng

ReplaceGlobal

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::ReplaceGlobal(
  bool x
)

Nếu Đúng, sự thay thế là toàn cục (nghĩa là, tất cả các kết quả phù hợp của biểu thức chính quy pattern trong mỗi chuỗi đầu vào đều được viết lại), nếu không thì việc thay thế rewrite chỉ được thực hiện cho khớp pattern đầu tiên.

Mặc định thành true