เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เบาบางReduceMax:: คุณสมบัติ

#include <sparse_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SparseReduceMax

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

keep_dims_ = false
bool

งานสาธารณะ

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็นจริง ให้คงมิติที่ลดลงโดยมีความยาว 1

คุณลักษณะสาธารณะ

เก็บ_dims_

bool tensorflow::ops::SparseReduceMax::Attrs::keep_dims_ = false

งานสาธารณะ

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseReduceMax::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

หากเป็นจริง ให้คงมิติที่ลดลงโดยมีความยาว 1

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ