dòng chảy :: hoạt động :: Cây rơm:: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Ngăn xếp .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

axis_ = 0
int64

Chức năng công cộng

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kích thước để đóng gói.

Thuộc tính công khai

trục_

int64 tensorflow::ops::Stack::Attrs::axis_ = 0

Chức năng công cộng

Trục

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stack::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Kích thước để đóng gói.

Các giá trị âm bao quanh, vì vậy phạm vi hợp lệ là [-(R+1), R+1) .

Mặc định là 0