เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: StringToNumber:: คุณสมบัติ

#include <parsing_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ StringToNumber

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_ = DT_FLOAT
DataType

งานสาธารณะ

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ประเภทตัวเลขที่จะตีความแต่ละสตริงใน string_tensor เป็น

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_

DataType tensorflow::ops::StringToNumber::Attrs::out_type_ = DT_FLOAT

งานสาธารณะ

ประเภทออก

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringToNumber::Attrs::OutType(
  DataType x
)

ประเภทตัวเลขที่จะตีความแต่ละสตริงใน string_tensor เป็น

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_FLOAT