השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: TensorArrayGather :: עו"ד

#include <data_flow_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור TensorArrayGather .

סיכום

תכונות ציבוריות

element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

פונקציות ציבוריות

ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
הצורה הצפויה של אלמנט, אם ידועה.

תכונות ציבוריות

אלמנט_צורה_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

פונקציות ציבוריות

ElementShape

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

הצורה הצפויה של אלמנט, אם ידועה.

משמש לאימות הצורות של אלמנטים TensorArray . אם צורה זו אינה מוגדרת במלואה, איסוף TensorArrays בגודל אפס הוא שגיאה.

ברירת המחדל היא