เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ท็อปเค:: คุณสมบัติ

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ TopK

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

sorted_ = true
bool

งานสาธารณะ

Sorted (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็นจริง ผลลัพธ์ k องค์ประกอบจะถูกจัดเรียงตามค่าจากมากไปน้อย

คุณลักษณะสาธารณะ

เรียงลำดับ_

bool tensorflow::ops::TopK::Attrs::sorted_ = true

งานสาธารณะ

จัดเรียง

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TopK::Attrs::Sorted(
  bool x
)

หากเป็นจริง ผลลัพธ์ k องค์ประกอบจะถูกจัดเรียงตามค่าจากมากไปน้อย

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง