זרימת טנסור :: אופ :: ControlTrigger

#include <control_flow_ops.h>

לא עושה דבר.

סיכום

משמש כמפעיל בקרה לתזמון.

שימושי רק כמציין מיקום לקצוות שליטה.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ControlTrigger

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const