זרימת טנסור :: אופ :: DeleteSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

מחק את הטנסור שצוין בידית שלו במושב.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית של טנסור המאוחסנת במצב ההפעלה.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

DeleteSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const