זרימת טנסור :: אופ :: Softmax

#include <nn_ops.h>

מחשבת הפעלות softmax.

סיכום

עבור כל אצווה i וכיתה j יש לנו

$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • logits: 2-D עם צורה [batch_size, num_classes] .

החזרות:

  • Output : אותה צורה כמו logits .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Softmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

תכונות ציבוריות

operation
softmax

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

softmax

::tensorflow::Output softmax

פונקציות ציבוריות

Softmax

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const