זרימת טנסור :: אופ :: SparseDenseCwiseMul

#include <sparse_ops.h>

רכיב מבחינת מכפיל SparseTensor ידי צפוף מותח .

סיכום

מיקומי הפלט המתאימים לאלמנטים האפסיים במשתמע בטנזור הדליל יהיו אפסים (כלומר, לא יתפסו שטח אחסון), ללא קשר לתוכן הטנסור הצפוף (גם אם זה +/- INF וכי INF * 0 == NaN).

מגבלה : אופ זו משדרת רק את הצד הצפוף לצד הדליל, אך לא את הכיוון השני.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • sp_indices: 2-D. מטריצת N x R עם מדדי הערכים שאינם ריקים ב- SparseTensor, אולי לא בסדר קנוני.
 • sp_values: 1-D. N ערכים שאינם ריקים המתאימים ל- sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. צורת הקלט SparseTensor.
 • צפוף: R -D. אופרנד טנסור צפוף.

החזרות:

 • Output : 1-D. ערכי N המנותחים.

בונים והרסנים

SparseDenseCwiseMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

SparseDenseCwiseMul

 SparseDenseCwiseMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const