זרימת טנסור :: אופ :: TensorSummaryV2

#include <logging_ops.h>

פלט מאגר פרוטוקול Summary עם נתוני טנסור ופר-פלאגין.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תג: מחרוזת המצורפת לסיכום זה. משמש לארגון ב- TensorBoard.
  • טנזור: טנזור לסידור.
  • serialized_summary_metadata: סיכום מטורי של SummaryMetadata. מכיל נתוני תוספים.

החזרות:

  • Output : טנסור הסיכום.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

תכונות ציבוריות

operation
summary

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

סיכום

::tensorflow::Output summary

פונקציות ציבוריות

TensorSummaryV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const