זרימת טנסור :: אופ :: כתוב קובץ

#include <io_ops.h>

כותב תוכן לקובץ בשם קובץ הקלט.

סיכום

יוצר קובץ ורקורסיבי

יוצר ספריה אם לא קיים.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • שם קובץ: סקלרי. שם הקובץ אליו אנו כותבים את התוכן.
  • תוכן: סקלרי. התוכן שייכתב לקובץ הפלט.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

כתוב קובץ

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const