זרימת טנסור :: אופ :: ArgMin :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ArgMin .

סיכום

תכונות ציבוריות

output_type_ = DT_INT64
DataType

פונקציות ציבוריות

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא DT_INT64.

תכונות ציבוריות

סוג_פלט_

DataType tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::output_type_ = DT_INT64

פונקציות ציבוריות

OutputType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

ברירת המחדל היא DT_INT64.