זרימת טנסור :: אופ :: גודל גודל :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResizeArea .

סיכום

תכונות ציבוריות

align_corners_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, המרכזים של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסורי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים.

תכונות ציבוריות

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::align_corners_ = false

פונקציות ציבוריות

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

אם נכון, מרכזם של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים.

ברירת המחדל היא שקר.

ברירת המחדל היא שקר